Møder‎ > ‎

Arkiv: EF møder

Arkiv: EF møder

En oversigt over møder i perioden 2007-12 kan ses som pdf-fil her.

7. november, 2017 kl. 19.30
 • Stankelben i urørt og forstligt drevet skov

  David Bille Byriel giver foredrag der prøver at  besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben.

31. oktober, 2017 kl. 18.30
 • Bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med fokus på tovinger

  Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger.

Bestemmelsesaften med fokus på biller

 • Bestemmelsesaften i Entomologisk forening med særligt fokus på bestemmelse af biller. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed, og billeekspert Palle Jørum vil kunne hjælpe til hvordan man artsbestemmer biller.

6. juni 2017, kl. 18:30
 • Ekskursion: Nymfer af guldsmede og vandnymfer

  Mogens Holmen tager os med til Freerslev Hegn hvor der kigges efter guldsmede, vandnymfer og andre vandlevende insekter.

4. april 2017, kl. 19:30
 • BIOWIDE - Biodiversitet, eDNA og insektsnaps

  Tobias Frøslev snakker om BIOWIDE-projektet og brugen af insektsnaps til diversitetsopgørelser på tværs af Danmark.

14. marts 2017, kl. 19:30
 • Bombardérbiller - kræ med krudt i

  Palle Jørum fortæller om bombardérbillernes spændende biologi.

17. januar 2017, kl. 19:30
 • Cikader

  Vi har også masser af cikader her i landet, hvor over 330 arter er registreret. 

  • 6. December 2016

   Jul i Australien

   Jan Pedersen præsentation af spændende fund og fortællinger fra ‘Down Under'.

  25. september - 30. september 2016

  XXV International Congress of Entomology

  Entomological Society of America (ESA) is honored to host ICE 2016, the XXV International Congress of Entomology, under the theme Entomology without Borders. The event is expected to bring together the largest delegation of scientists and experts in the history of the discipline, who will meet in Orlando, Florida, USA.

 • 26. januar 2016, kl. 19:30

  Insekter som en del af fremtidens foder og føde, både i et internationalt og i et nationalt perspektiv

  Uddybende tekst kommer senere.

 • 1. december 2015, kl. 19:30

  Julemøde. Micro-CT scanning i entomologi: revolutionerende teknologi eller nyeste legetøj?

  Introduktion til mikro-CT scanning og et overblik over hvordan metoden bruges i entomologi.

 • 27. oktober 2015, kl. 19:30

  Revolutionizing the way entomology is taught

  The Natural History Museum of Denmark has recently received funding to develop a digital identification guide to common insects families of Denmark.

 • 21. april 2015, kl. 19:30

  Generalforsamling og foredrag

  Efter generalforsamlingen indbyder vi til foredrag med David Agassiz: En cocktail af biologisk gensidighed.

 • 7. marts - 8. marts 2015

  Entomologisk Årsmøde 2015

  Entomologisk Årsmøde afholdes i København på Zoologisk Museum, v. Lepidopterologisk Forening.

 • 17. februar 2015, kl. 19:30

  En kemisk-økologisk historie om co-evolution mellem køllesværmere og deres værtsplanter

  Mika Zagrobelny fortæller om køllesværmere og deres specielle teknik med giftstoffer til at forsvare sig mod at blive ædt.

 • 27. januar 2015, kl. 19:30

  Temamøde om makrofotografi: "Stacking"

  Lars Andersen fortæller om den nye kamerateknik og viser flotte "stackede" naturoptagelser.

 • 25. november 2014, kl. 19:30

  Foredrag om edderkopper

  Jørgen Lissner fortæller om og viser billeder af nye arter for den danske edderkoppefauna fra de sidste 10-15 år. Anden del af foredraget vil omhandle informationsdeling på internettet.

 • 21. oktober 2014, kl. 19:30

  Om insektsinventeringar och naturvårdsinriktad metodik med fokus på (a) vedlevande insekter och (b) sandmarksinsekter

  I den praktiska naturvården i Sverige spelar inventeringar av insekter och deras miljöer en allt viktigare roll och ger goda underlag för bedömningar och tillämpningar. Här ges exempel på två olika sätt att arbeta faunistiskt.

 • 30. september 2014, kl. 19:30

  Functional landscapes to preserve threatened species

  Use of various models to estimate the spatial distribution and fate of model organisms inhabiting a landscape.

 • 29. april 2014, kl. 19:30

  Ordinær generalforsamling og foredrag

  Efter generalforsamlingen indbyder vi til foredrag med Jan Pedersen: Nyt fra den danske billeverden.

 • 8. marts - 9. marts 2014

  Entomologisk Årsmøde 2014

  Entomologisk Årsmøde er stedet hvor alle med interesse i insekter kan mødes. Der vil være udstilling af insekter, insekt-fotos, bøger om insekter og andet med tilknytning til insekter.

 • 28. januar 2014, kl. 19:30

  Knud Larsen: Biodiversitet i lavlandsregnskovene i Ghana

  Lavlandsregnskovene i Vestafrika samt i Congobækkenet har den største artsdiversitet i Afrika.

 • 26. november 2013, kl. 19:30

  Julemøde: Biodiversitet i lavlandsregnskovene i Ghana

  OBS! MØDET ER AFLYST PGA. SYGDOM! 
  Lavlandsregnskovene i Vestafrika og i Congobækkenet har den største artsdiversitet i Afrika.

 • 29. oktober 2013, kl. 19:30

  Undersøgelse af Coleoptera på Læsø

  Af ca. 4000 registrerede billearter i Danmark er 1211 af dem fundet på Læsø.

 • 24. september 2013, kl. 19:30

  TEMAMØDE om genudsætning af danske insektarter

  Genudsætning af mørk pletvinge og eghjort i år.

 • 23. april 2013, kl. 19:30

  Generalforsamling og foredrag om insekter og patogene svampe v. N.V. Meyling

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Kopi af regnskabet udleveres under generalforsamlingen, eller kan rekvireres hos kassereren. Fastsættelse af kontingent for 2014. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Isabel Calabuig, Jan Pedersen, Hans Peter Ravn og Line Sørensen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg, alle øvrige genopstiller. Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg står Henrik Enghoff (1. Revisor) og Phillip Francis Thomsen (2. Revisor) samt Jesper Julskov Schlie (revisorsuppleant). Alle genopstiller. Eventuelt. Efter generalforsamlingen indbyder vi til følgende foredrag: Nicolai Vitt Meyling: Insekter og patogene svampe: værtsspecificitet og forsvarsmekanismer. Næsten alle insekter kan inficeres med svampe, som gennemtrænger kutikula og dræber værten. Der er dog stor forskel på hvilke svampe, der er tale om. Nogle har et meget bredt værtsspektrum, mens andre er mere specialiserede. Feltstudier i Danmark har vist, at interaktionsnetværket mellem svampe og insektarter er ganske kompliceret. Insekterne har som modtræk udviklet forskellige forsvarsmekanismer til at undgå infektion. Jeg vil præsentere eksempler på disse mekanismer med fokus på adfærdsmæssigt forsvar, som muligvis er vidt udbredt blandt insekterne.

 • 9. marts - 10. marts 2013

  Entomologisk Årsmøde 2013

  Entomologisk Årsmøde er stedet hvor alle med interesse i insekter kan mødes. Der vil være udstilling af insekter, insekt-fotos, bøger om insekter og andet med tilknytning til insekter ligesom der vil være en special-udstilling af fossiler arrangeret af Fynske Fossilsamlere. Program for årsmødet med tilmeldingsblanket kan hentes som pdf-fil eller som Word-dokument.

 • 29. januar 2013, kl. 19:30

  Lars Iversen: Landskab og Vandkalv - Landskabsøkologi og spredningspotentiale hos Lys Skivevandkalv

  Hvad muliggør etableringen af et stort udbredelses område hos arter med en begrænset spredningsevne? Over de seneste par år har jeg forsøgt at besvare dette spørgsmål ved hjælp af vandkalven Lys Skivevandkalv (Graphoderus bilineatus Galewski, 1976). Via feltstudier og baljeeksperimenter har det været muligt at dokumentere at Lys Skivevandkalv vitterligt har et meget begrænset spredningspotentiale og artens lokale udbredelse er stærkt knyttet til landskabets struktur. Resultaterne viser at kombinationen af at være generalist når det kommer til habitatvalg, samt et sammenhængende landskab syntes at bestemme artens udbredelse. Studiet viser at en bred habitatniche kan have stor indflydelse på lavmobile arters evne til at etablere store udbredelsesområder.

 • 4. december 2012, kl. 19:30

  Temamøde - Julemødet - v. Line Sørensen og Jan Pedersen: Jul i Tofte Skov og Mose - en temaaften

  Tofte Skov og Mose er et beskyttet område på godt 4.100 ha. Området er domineret af den største eksisterende intakte højmose i den nordvestlige del af Europa, men omfatter også områder med gammel naturskov og andre truede naturtyper. Området er unikt i Danmark, da det i mere end 100 år har været drevet som græsningsskov, græsset af bla. krondyr og vildsvin. Tofte Skov og Mose blev overtaget af Aage V. Jensens Fonde i 2001, og i 2007 blev området sammen med Lille Vildmose og Høstemark Skov udpeget til Natura 2000 område og er dermed et internationalt naturbeskyttelsesområde. I forbindelse med fredningen af området er det besluttet, at store dele af området skal føres tilbage til mere oprindelig natur. I år udkom den første statusbog for Tofte Skov og Mose, udgivet af Aage V. Jensens Fonde, hvor blandt andet resultaterne af lang tids indsamlinger af biller og edderkopper er præsenteret. Det viser sig at området huser en, i Danmark, hidtil uset divers insekt- og smådyrsfauna, som kun for ganske få gruppers vedkomne er nogenlunde undersøgt. Julemødet vil i år blive afholdt som et temamøde. Flere af forfatterne til relevante kapitler i statusbogen for Tofte Skov og Mose vil holde foredrag om dette unikke, megadiverse naturområde. Traditionen tro byder Entomologisk Forening efter foredraget på lidt juleguf og -knas.

 • 30. oktober 2012, kl. 19:30

  Anne Andersen: Populationsgenetiske undersøgelser af genindførte Maculinea arion (sortplettet blåfugl) i England

  Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) har længe været i tilbagegang i hele Europa. Sommerfuglen forsvandt helt fra England i slutningen af 1970’erne og er siden blevet genindført med individer fra Øland i Sverige. Mange genindførte bestande har været igennem en flaskehals ved deres udsætning og kan lide af indavlsdepression. Jeg har undersøgt det evolutionære potentiale af en af de genindførte engelske bestande.Ved hjælp af mikrosatellitmarkører har jeg sammenlignet den engelske og ølandske bestands genetiske diversitet og deres slægtskab. Jeg fremlægger resulaterne og sammenholder dem med sortplettet blåfugls usædvanlige livscyklus.

 • 25. september 2012, kl. 19:30

  Andy G. Howe: Et nyt samfundsmedlem: trofiske interaktioner mellem den invasive mariehøne Harmonia axyridis´ hjemmehørende aphidofager og insektpatogene svampe

  Den invasive harlekinmariehøne, Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae), ankom til Danmark for knap seks år siden, hvor den største tæthed af mariehønen fortsat findes i Storkøbenhavn. Forskere mener at nedgangen i antallet af visse hjemmehørende mariehøns i adskillige europæiske lande, i takt med H. axyridis spredning i Europa, kan skyldes intraguild/interspecifik prædation og ressource konkurrence. Vi har undersøgt trofiske interaktioner mellem H. axyridis og den hjemmehørende næbtæge Anthocoris nemoralis F. (Heteroptera: Anthocoridae), ved at anvende DNA barcoding, som ind til videre ikke viser tegn på intraguild/interspecifik prædation. Laboratorieforsøg om konkurrence om et fælles fødeemne, bladlusen Eucallipterus tiliae L., støtter resultaterne fra DNA barcoding og antyder samtidig en mulighed for sameksistens mellem prædatorerne: gode nyheder for næbtægen! For at en invasiv art kan etablere sig i et nyt område, skal den overleve flere faktorer, bl.a. reguleringspres, fra de hjemmehørende naturlige fjender. Generalist insektpatogene svampe udgør en gruppe, som muligvis spiller en rolle i reguleringen af H. axyridis (og andre mariehøns), men information om deres effekt på H. axyridis og andre insekter i semi-naturlige områder er generelt manglende. Vi har undersøgt distributionen af insektpatogene svampe i Tilia spp. og deres prævalens i H. axyridis fra samme områder og vil præsentere betydningen af vores resultater ifm. H. axyridis.