Bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med fokus på tovinger

Tirsdag d. 31. oktober vil der være bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med særligt fokus på bestemmelse af tovinger. Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger. Har du selv nogle dyr liggende, er du hjertelig velkommen til at medbringe disse, men der vil også være mulighed for at låne nogle øve-insekter, hvis du ikke lige selv har nogle tovinger liggende i skuffen.

Vil man hellere bestemme andre leddyrgrupper, er man selvfølgelig også meget velkommen til dette. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed. Tilmelding er ikke nødvendig.

Det vil være muligt at købe øl og vand.

 

Sted og tid: Universitetsparken 15, bygning 3, 3. sal. Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.30-21.30

For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.


Foredrag: Stankelben i urørt og forstligt drevet skov

Ophør af skovdrift er et middel til at fremme biodiversiteten i danske skove, men der mangler viden om effekten hos en lang række organismegrupper. Stankelben udgør en arts- og talrig gruppe i europæiske skove, og spiller dermed en vigtig rolle i nedbryderkæden samt fødenettet. Som led i et større biodiversitetsprojekt er stankelbendiversiteten blevet sammenlignet i syv skovområder på Østsjælland med urørte og forstligt drevne parceller. Formålet har været at besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben. Derudover er der blevet indsamlet en række struktur- og miljøparametre i skovene, som giver os et unikt indblik i stankelbens økologi.

Entomologisk Forening inviterer til foredrag tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.30 om Stankelben af David Byriel.

Sted og tid: Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis I ankommer efter 19:30 kan I ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind

For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.


Kald om ansøgninger til, "Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond"

Støtte til entomologiske projekter

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr (insekter, edderkopper mv.), hvorfor det indsamlede materiale efter endt bearbejdning normalt, og efter nærmere aftale overgives til museet. Dette er dog ikke til hinder for, at dele af det indsamlede materiale kan forblive hos indsamleren permanent eller i en periode.

I disse år støtter fonden især projekter og initiativer, der har fokus på kortlægning og sikring af den danske biodiversitet.  Projekter, der omhandler ø-fauna eller faunaen i truede naturtyper (hede, overdrev, egekrat, urørt skov etc) eller –substrater (gødning, svampe, dødt ved, ådsler) vil derfor særligt nyde fremme, hvilket også gælder projekter, der undersøger effekten af forskellige forvaltningstiltag. I særdeleshed ønsker fonden at stimulere interessen for terrestriske leddyr hos studerende og andre unge naturhistorikere, som stærkt opfordres til at søge.

Fonden uddeler årligt i størrelsesordenen 25.000 kr. Ansøgninger modtages løbende og behandles på et årligt møde primo marts.

Ansøgninger stiles pr mail til Museumsdirektør Bo Skaarup på bs@nathist.dk. Der benyttes intet ansøgningsskema, men ansøgningerne bør som minimum indeholde en projekttitel, projektbeskrivelse, tidsplan, økonomi og kontaktoplysninger.

”Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond" har til formål at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk Museums samlinger.

 Børge Schjøtz-Christensen var i mange år afdelingsleder i den entomologiske samling på Naturhistorisk Museum og forestod mange videnskabelige undersøgelser af billefaunaen på Molslaboratoriets arealer.

 Fondens bestyrelse består af lektor Palle Jørum, lektor Arne Lindebo Hansen og museumsdirektør Bo Skaarup (formand). Museets entomologer deltager i bestyrelsesmøderne


Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.


Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede


Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser 
tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.
Se mere under Foreningens formål og virke.