Kald om ansøgninger til, "Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond"

Støtte til entomologiske projekter

Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr (insekter, edderkopper mv.), hvorfor det indsamlede materiale efter endt bearbejdning normalt, og efter nærmere aftale overgives til museet. Dette er dog ikke til hinder for, at dele af det indsamlede materiale kan forblive hos indsamleren permanent eller i en periode.

I disse år støtter fonden især projekter og initiativer, der har fokus på kortlægning og sikring af den danske biodiversitet.  Projekter, der omhandler ø-fauna eller faunaen i truede naturtyper (hede, overdrev, egekrat, urørt skov etc) eller –substrater (gødning, svampe, dødt ved, ådsler) vil derfor særligt nyde fremme, hvilket også gælder projekter, der undersøger effekten af forskellige forvaltningstiltag. I særdeleshed ønsker fonden at stimulere interessen for terrestriske leddyr hos studerende og andre unge naturhistorikere, som stærkt opfordres til at søge.

Fonden uddeler årligt i størrelsesordenen 25.000 kr. Ansøgninger modtages løbende og behandles på et årligt møde primo marts.

Ansøgninger stiles pr mail til Museumsdirektør Bo Skaarup på bs@nathist.dk. Der benyttes intet ansøgningsskema, men ansøgningerne bør som minimum indeholde en projekttitel, projektbeskrivelse, tidsplan, økonomi og kontaktoplysninger.

”Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond" har til formål at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk Museums samlinger.

 Børge Schjøtz-Christensen var i mange år afdelingsleder i den entomologiske samling på Naturhistorisk Museum og forestod mange videnskabelige undersøgelser af billefaunaen på Molslaboratoriets arealer.

 Fondens bestyrelse består af lektor Palle Jørum, lektor Arne Lindebo Hansen og museumsdirektør Bo Skaarup (formand). Museets entomologer deltager i bestyrelsesmøderne


Nyt hæfter til bestemmelse til nymfer af guldsmede og vandnymfer.


Vores medlem Mogens Holmen har lavet denne fine guide til bestemmelsen til nymferne af de danske guldsmede og vandnymfer. Den kan findes via følgende link:

Bestemmelse til nymferne af de danske guldsmede


Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemmer får tidsskriftet Entomologiske Meddelelser 
tilsendt gratis og fri adgang til foreningens foredrag og arrangementer. Ved ønske om indmelding i foreningen, send en email med dine kontaktoplysninger til entomologiskforening@gmail.com.

Entomologisk Forenings årlige kontingent er p.t. 275 kr. for personlige medlemmer og 325 kr. for par. Se info vedr. betaling af kontingent her. Eller bliv medlem her.
Se mere under Foreningens formål og virke.